Hung Shing Temple(Ap Lei Chau)

Hung Shing Temple(Ap Lei Chau)

Ap Lei Chau, Hong Kong
Chinese Temple Committee